Home Nieuws MusicBrainz gebruiken bij de inventarisatie van j…

MusicBrainz gebruiken bij de inventarisatie van je audiocollectie | Deel 1

Een hele poos geleden verscheen in onze nieuwsbrief een bijdrage over Discogs als catalografiesysteem voor je audiocollecties. De voorbije weken testten we dat andere grote platform: MusicBrainz. Wat zijn daar de mogelijkheden? En welk van beide is de betere keuze? We gaan het na in enkele artikels.

MusicBrainz is een open muziekencyclopedie. Centraal in de online databank staan informatie over muziekuitgaves (van wasrollen tot digital-born materiaal), hun artiesten en andere betrokkenen, muziekwerken en de relaties daartussen. Het platform ontstond na de overname van CDDB (Compact Disc Database, een databank waarmee je metadata van audiocd’s in software kan inlezen) door Gracenote. Waar die laatste sterk gecommercialiseerd is, kan iedereen de miljoenen gegevens in MusicBrainz gratis raadplegen. Mits een account, ook gratis aan te maken, kan je die gegevens ook mee helpen aanvullen en verbeteren.

In oktober 2023 betreft het data over ca. 2,25 miljoen artiesten, +259.000 platenlabels, 3,87 miljoen uitgaves en 30,52 miljoen opnames (straks meer over het verschil tussen uitgaves en opnames). Die cijfers zijn niet zomaar te vergelijken met de statistieken van Discogs — begin oktober staat de teller hier op 15 miljoen releases, 8 miljoen artiesten en 1,7 miljoen labels -, omdat de datastructuren enigszins anders georganiseerd zijn. De meest recente cijfers voor MusicBrainz kan je trouwens op elk moment hier vinden. Aan MusicBrainz is, in tegenstelling tot Discogs, geen verkoopplatform verbonden.

De inhoud: wat is welkom?

De beheerders van het platform laten weten dat muziek van alle genres of types welkom is in MusicBrainz. Voorts maakt het niet uit of muziek al dan niet internationaal verspreid is of door mensen gemaakt werd. Ook niet-commercieel uitgegeven materiaal kan op het platform terecht: een kleine 260.000 beschrijvingen zijn geregistreerd onder no label’. Ervan uitgaande dat dit niet te wijten is aan laksheid van de invoerders, lijken zogenaamde white labels, uitgaven in eigen beheer, demo’s, bootlegs e.d. dus welkom te zijn. Mixtapes en gelijkaardige zelfgemaakte compilaties zien ze liever niet, vanwege te persoonlijk en te weinig relevant voor derden. En doordat MusicBrainz UTF8 codering gebruikt, kunnen ook uitgaven in andere schriften dan het Latijnse alfabet opgenomen worden.

Informatie hergebruiken

Als community-driven databank stelt MusicBrainz de gegevens ter beschikking van eenieder die die wenst te gebruiken. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Muziekcollecties aanleggen en beheren

Net zoals in Discogs, kan je binnen het platform zelf (als onderdeel van je account) eigen virtuele’ muziekcollecties aanleggen en beheren. Beschrijvingen die door derden ingevoerd zijn, kan je daarbij toevoegen aan je eigen collecties’. MusicBrainz laat zelfs toe om verschillende invalshoeken te hanteren. Zo kan je, naast collecties van uitgaves, ook verzamelingen van artiesten, plaatsen, evenementen, opnames, werken, enz. aanleggen. Per entiteit kan je een onderscheid maken tussen een wat je al hebt’-lijst en een wensenlijstje. Voor elke virtuele’ collectie kan je de privacy-instellingen aanpassen. Ook kan je gedeelde collecties creëren, waar je met meerderen aan kan werken. Verzamelingen van hetzelfde type (artiest, uitgave, werk …) kunnen samengevoegd worden, al is dat proces onzes inziens een beetje omslachtig [1].

Al bestaande beschrijvingen hergebruiken kan tijdswinst opleveren bij het samenstellen van een eigen catalogus. Dan moet er uiteraard voldoende materiaal beschreven zijn dat relevant is in de context van jouw collectie(s). Aan de hand van een aantal steekproeven kan je dat proberen inschatten. Probeer een inschatting louter op basis van genre te vermijden, want:

 • De officiële genrelijst bevat zo’n 1.800 (!) termen, die elkaar soms (gedeeltelijk) overlappen. De lijst is weliswaar hiërarchisch opgebouwd (als je doorklikt op de termen kan je hiërarchische relaties raadplegen), maar niet als dusdanig geïmplementeerd: als een lagere term wordt toegekend aan een beschrijving (bvb. folk rock), wordt de hogere term (in dit geval rock) niet automatisch meegenomen. Dat betekent dat zoekresultaten voor een term vaak onvolledige resultaten zal geven. Genretrefwoorden moeten bovendien niet verplicht toegevoegd worden en zijn vaak eerder subjectief.
 • Daarnaast mogen gebruikers in MusicBrainz vrijelijk trefwoorden toekennen aan beschrijvingen. Soms worden daarbij aan genreaanduidingen verwante trefwoorden gebruikt. Zo levert classical’ als zoekterm maar liefst 340 resultaten op, gaande van ‘.classical’ en ‘#classical’ tot christmas classical’ en classical inspired contemporary rock’.

Als je een inschatting wil maken van de hoeveelheid voor jou relevante beschrijvingen op basis van genre, ben je sowieso beter af met de officiële genrelijst, dan via het zoeken op basis van tags. Als je doorklikt op een genre en vervolgens nog eens op zijn primaire tag’, dan kan je de lijsten consulteren van artiesten, labels, uitgaven, evenementen, etc. waaraan die term is toegekend. Maar zoals we al opmerkten: de resultaten zijn onvolledig. Wat we dan weer wel een voordeel vinden van de genrelijst is dat er ook bezetting-gebaseerde termen opgenomen zijn zoals concert band’, brass band’, marching band’. Ook soorten composities, vooral uit de klassieke muziek – symfonisch gedicht, concerto, marsen, sonates – vind je in deze lijst terug.

Wat het Belgische aandeel betreft: MusicBrainz bevat (op het moment van schrijven) informatie over meer dan 42.000 Belgische artiesten, iets over 71.000 releases en 1.700+ labels. Overzichten hiervan kan je raadplegen via de verschillende tabbladen op deze pagina. Maar ga er van uit dat België’ niet consequent als regio aan beschrijvingen is toegevoegd.

Data downloaden

Waar dat bij Discogs tot op zekere hoogte mogelijk is, kan je in MusicBrainz de data van je virtuele’ collecties niet als een afgebakend geheel downloaden. Je blijft dus sterk afhankelijk van het voortbestaan van het platform om je gegevens te raadplegen. Wel stelt MusicBrainz álle data ter beschikking als download, al dan niet met checksums ter controle en in verschillende formaten: als PostgreSQL datadump of als JSON. Voor de gewone sterveling is dergelijke export evenwel geen optie. Meer informatie over de downloadmogelijkheden vind je hier. De data worden vrijgegeven onder 2 licenties:

 • De zogenaamde kerndata zijn gelicentieerd onder CC0, wat inhoudt dat de rechthebbenden – voor zover dat wettelijk is toegestaan en kan – afstand doen van hun rechten en de data vrij hergebruikt kunnen worden door alles en iedereen, met gelijk welke doeleinden. De rechthebbenden zijn in deze de bijdragers aan MusicBrainz, niet de artiesten of labels en andere betrokkenen. Wat onder kerndata verstaan wordt, wordt hier goed beschreven.
 • De aanvullende gegevens zijn beschikbaar onder een CC BY-NC-SA (naamsvermelding, niet commercieel, gelijk delen). Hieronder vallen statistische gegevens, zoekindexen, de bewerkingsgeschiedenis, niet-persoonlijke gebruikersgegevens en door gebruikers toegevoegde annotaties, tags en waarderingen.

Gebruikers van MusicBrainz verklaren zich automatisch akkoord met deze licenties. Vul je informatie aan of verbeter je die, voeg je nieuwe beschrijvingen toe, dan mogen die door anderen hergebruikt worden.

Taggingsoftware

Een derde manier waarop de MusicBrainz-data hergebruikt kunnen worden is via taggingsoftware als MusicBrainz Picard, AudioRanger, MP3tag en Yate Music Tagger. Gegevens uit de MusicBrainz-databank kunnen daarbij geïmporteerd worden om de metadata van audiofiles te completeren. Meer informatie vind je op de website van MusicBrainz (onder Producten”).

API

Ontwikkelaars kunnen tot slot ook gebruik maken van de API.

De metadatastructuur

De datastructuur van MusicBrainz onderscheidt een aantal entiteiten. 

Artiest

Voor de beschrijving van actoren is er de entiteit Artiest. Daaronder wordt begrepen elke persoon of groep personen die betrokken is bij een uitgave, opname, werk of gebeurtenis. Componisten en uitvoerders liggen voor de hand, maar ook fotografen, dichters/​schrijvers en zelfs fictieve artiesten (de smurfen of Gorillaz bijvoorbeeld) kunnen hier ondergebracht worden. De precieze rol van een persoon leg je vast in de relaties met andere entiteiten. Voor onbekende artiesten, werken die anoniem zijn geschreven/​uitgevoerd, bij traditionals, kerstliedjes e.d.m. gelden specifieke invoerregels.

Een verschil met Discogs in de beschrijving van artiesten is dat meer data in MusicBrainz als gestructureerde data wordt ingevoerd. Meer gegevens, waaronder het type artiest (persoon/​groep), gender, gebied/​nationaliteit, geboorte- en sterfdatum en ‑plaats, krijgen een specifiek veld, waar je in Discogs de meeste biografische informatie samen noteert in een open tekstveld (‘Profiel’). In de MusicBrainz datastructuur is ook standaard voorzien dat je identificatienummers uit andere databanken kan toevoegen, met name IPI en ISNI. In beide kan je ook Belgische artiesten vinden.

Ondanks dat MusicBrainz veel mogelijkheden biedt voor de artiesteninvoer, zijn de enige verplichte velden een naam en een sorteernaam [2]. In het geval verschillende artiesten dezelfde artiestennaam delen (zoals bij Placebo of Autumn), dan is ook het veld verduidelijking’ verplicht. Hierin geef je een woordelijke beschrijving ter onderscheid (Placebo, de Britse rockgroep of Placebo, de Belgische jazzgroep).

Label

In dezelfde lijn ligt de entiteit Label. Hiermee bedoelt men in de eerste plaats de merknaam waaronder een platenfirma haar fonogrammen uitbrengt en pas daarna de platenmaatschappij zelf die erachter zit (helaas werd de entiteit in de Nederlandstalige versie foutief vertaald als platenmaatschappij’). Label en maatschappij dragen niet altijd dezelfde naam: September, Granota en Hans bijvoorbeeld zijn drie labels van de platenmaatschappij Hans Kusters Music. De LC-code helpt labels eenduidig te identificeren, dit is een 5‑cijferige code (oorspronkelijk: 4 cijfers) toegekend door IFPI. LC-codes zijn te raadplegen op deze site. Net zoals bij de artiesteninvoer vind je extra velden in vergelijking met Discogs, maar blijft het aantal verplichte velden zeer beperkt.

Uitgavegroep, uitgave, opname en compositie/​werk

Voor de beschrijving van muziekuitgaven en de muziek op die uitgaven hanteert MusicBrainz een andere gegevensstructuur dan Discogs. Waar die laatste louter een onderscheid maakt tussen masters en gewone’ uitgaven, hanteert MusicBrainz vier niveaus: uitgavegroep, uitgave (met daartoe behorend ook de tracks), opname en compositie/​werk. Elk van deze niveaus heeft eigen datavelden.

 • Uitgavegroep: onder deze entiteit wordt het algemene concept van een album’ verstaan. Tot een uitgavegroep kunnen meerdere uitgaven (edities) behoren, maar elke uitgave behoort tot (slechts) één uitgavegroep. Een album dat in verschillende landen is uitgegeven kent dus verschillende uitgaven, maar deze behoren tot dezelfde uitgavegroep. Ook een gewone uitgave en zijn luxeversie zijn twee verschillende uitgaves die tot dezelfde uitgavegroep behoren. Deze entiteit komt ruwweg overeen met de master release’ in Discogs. Vergelijk bijvoorbeeld: Masterrelease Discogs en Uitgavegroep MusicBrainz.
  De mogelijkheden om een masterrelease aan te passen zijn beperkt in Discogs. Eigenlijk wordt er binnen de verschillende gelijkende uitgaven één release als prioritair aangeduid (key release genoemd). De gegevens van die release fungeren dan als de gegevens over de master. Als invoerder kan je enkel releases toevoegen aan een al bestaande master en kan je de key release wijzigen. Je kan dus geen nieuwe master release starten, noch kan je een uitgave rechtstreeks toevoegen aan een master release (via het invoerscherm van de release zelf). Bij MusicBrainz kan je wel een nieuwe uitgavegroep invoeren, en kan je vanuit de invoer van de release onmiddellijk een relatie leggen naar de uitgavegroep (mocht de uitgavegroep op dat moment nog niet bestaan, dan krijg je nu de kans om die te maken). Het omgekeerde gaat dan weer niet: vanuit het invoersjabloon van de uitgavegroep een relatie leggen met een uitgave. Ook in MusicBrainz is het dataschema van de uitgavegroep beperkt gehouden tot een minimum aan velden. Merk op dat – in tegenstelling tot de master releases van Discogs – een uitgavegroep geen eigen tracklist heeft.
 • Uitgave: het product zoals je dat koopt in de winkel en dat bestaat uit ten minste één audiomedium in een specifiek formaat (een cd, plaat, cassette …). Een uitgave heeft één of meer identificerende eigenschappen, zoals de uitgavedatum en ‑land, het label, de barcode, een specifiek type verpakking of een specifieke cover/​hoes. Vaak is het een combinatie van deze elementen die de uitgaves binnen eenzelfde uitgavegroep van elkaar onderscheidt. De voorziene datavelden lopen grotendeels parallel met die van Discogs. In MusicBrainz kan je evenwel ook de status (officieel, bootleg, promotie), taal en het schrift van een uitgave meegeven.
  • Afbeeldingen (cover art) kunnen op de beide platformen toegevoegd, zij het in MusicBrainz na invoer van de uitgave, bij Discogs als onderdeel van die invoer. 
  • Qua mogelijke dragers (soort dragers en hun details – bvb. aantal toeren van een plaat) lopen de platformen ietwat uit elkaar. Verpakkingsmaterialen spelen bij Discogs geen rol, bij MusicBrainz wel.
  • Tracktitels worden op de beide platformen op het niveau van de uitgave toegevoegd. In MusicBrainz kan dat op verschillende manieren gebeuren. 1) Je kan het lijstje overtikken van de uitgave die voor je ligt. 2) Je kan een cd-stub die al ergens op het platform staat overnemen (over de stub: zie verder in dit artikel). 3) Je kan informatie kopiëren van andere sites, zoals Discogs, en naar MusicBrainz plakken. De gegevens schoon je best even op naar nummering, titel, eventueel artiest (indien er meerdere op een uitgave zijn) en duur van het nummer.
   De trackgegevens in die volgorde zetten geeft de beste resultaten. Zorg dat onderaan het invoerscherm de juiste statements zijn aangevinkt in verband met het voorkomen van tijdsduren of artiestennamen en/​of die overgenomen mogen worden. Het systeem interpreteert dan vervolgens je invoer. Eventuele artiestennamen per track moet je nog even matchen met de juiste artiest in MusicBrainz.
  • Alle andere informatie bij de tracks, bijvoorbeeld over componisten en individuele bijdragers aan een track, zouden wij in MusicBrainz zo veel als mogelijk op het niveau van de opname’ en de werken’ meegeven (zie verder). In Discogs kan je niet anders dan deze toe te voegen aan de uitgave.
  • Meerdere dragers kunnen als onderdeel van één uitgave beschreven worden, al verloopt dat op de beide platformen iets anders. Vergelijk bijvoorbeeld deze beschrijving in MusicBrainz (twee aparte dragers worden als dusdanig toegevoegd) en deze beschrijving in Discogs.
 • Opname: uitgangspunt bij opnames zijn de individuele tracks op de uitgaven. Elke track kan gelinkt worden aan één specifieke opname, maar een opname kan aan de basis liggen van verschillende tracks op verschillende uitgaven. Het kan gaan om een studio- of live-opname, maar ook een remix wordt beschouwd als een opname’. Een equivalent van opname’ bestaat niet in Discogs.
  Voor alle nummers die je opneemt in de tracklist, zoekt het platform zelf naar al bestaande opnames. Kan het geen match vinden dan wordt per nummer een nieuwe opname aangemaakt. Als invoerder moet je even nakijken en aangeven of de titels en artiesten overgenomen mogen worden naar de opnamerecords.
 • Werk: het te onderscheiden intellectuele of creatieve werk. In de context van MusicBrainz zijn werken van elkaar te onderscheiden op basis van de bijdragers. Arrangementen en andere afgeleiden, vertalingen, teksttoevoegingen van latere datum, medleys et cetera worden beschouwd als aparte werken ten opzicht van het origineel. Een werk kan bovendien ook een opgenomen toneelstuk, roman et cetera zijn. Een equivalent van werk’ bestaat niet in Discogs.
  Bij de invoer zoekt het platform niet zelf naar een match met al bestaande compositierecords. Die voeg je achteraf manueel toe via de relaties van de opnames.

Een voorbeeld wat betreft de entiteiten uitgavegroep – uitgave – opname – werk:

Plaatsen en gebeurtenissen

Verder kunnen in de beide platformen ook plaatsen (place) en gebeurtenissen (event) beschreven worden. Onder die eerste vallen concrete locaties die gebruikt worden bij de uitvoering van muziek, zoals clubs, opnamestudio’s, concertzalen en religieuze gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan Kunstencentrum Vooruit, Muziekcentrum Trix, Concertgebouw Brugge, deSingel en Sounds Jazz Club. Onder gebeurtenissen vallen georganiseerde activiteiten, zoals live concerten, festivaledities, podiumoptredens (musical, opera, ballet), awardceremonies, masterclasses en conventies/expo’s. In MusicBrainz kunnen ook events beschreven worden die niet hebben plaatsgevonden (gecancelled zijn).

Het kan interessant zijn om hiervan gebruik te maken, omdat plaatsen en gebeurtenissen een alternatieve toegang vormen op het zoeken in de databank en een alternatieve manier bieden (naast bijvoorbeeld artiestennaam) om uitgaven te bundelen. In Discogs gebruiken plaatsen en gebeurtenissen het dataschema van labels. In MusicBrainz krijgen ze aparte datasets. Op dit moment wordt er beperkt gebruik van gemaakt.

Series

Series kunnen in MusicBrainz vanzelfsprekend gebruikt worden voor een opeenvolging van afzonderlijke releases of releasegroepen met een gemeenschappelijk thema. Voorbeelden zijn 100 op 1: De beste Belgen en Bel 80 – Het beste uit de Belpop van …. Ook reeksen met betrekking tot artiesten, opnames, werken en events zijn mogelijk. Zo kunnen ook prijzen (awards toegekend aan artiesten/​bands, uitgaven, … waaronder de MIA’s, Klara’s en Django d’Or), werkcatalogi (Bach-Werke-Verzeichnis of andere), tours en andere soorten reeksen beschreven worden. Festivals als Rock Werchter of Jazz Bilzen krijgen eveneens een seriebeschrijving als geheel, waar de afzonderlijke edities als gebeurtenis beschreven worden. Serietitels van uitgaven kunnen ook in Discogs opgenomen worden via het gelijknamige veld dat een optie is onder het invoeritem Label, Company, Catalog Number, Etc.’, maar is geen aparte entiteit.

Gebieden, genres en instrumenten

Ten slotte vermelden we ook nog het bestaan van de volgende entiteiten:

 • Gebieden: landen, staten, provincies, steden en gemeentes, districten … Gebieden kunnen toegevoegd worden op aanvraag.
 • Genres: muziekgenres kunnen toegevoegd worden als tags. Er bestaat een lijst van beschikbare genres. Op vraag kunnen nieuwe termen toegevoegd worden.
 • Instrumenten: worden hoofdzakelijk gebruikt in de vorm van relaties om de specifieke rol van een artiest te specifiëren. Ook hier bestaat een lijst van beschikbare instrumenten. Enkel specifieke invoerders kunnen deze lijst wijzigen.

Relaties

Er zijn in MusicBrainz bijzonder veel relaties mogelijk tussen de verschillende entiteiten, meer dan in Discogs en vaak worden ze automatisch in de beide richtingen gelegd. Een overzicht van de relaties kan je hier vinden.

In Discogs zijn heel wat relaties tussen entiteiten voorgeprogrammeerd’, vast bepaald door middel van de invoervelden. In het invoerrecord van een artiest vind je bijvoorbeeld het veld in groups’ terug, dat refereert aan de groepen waarvan de artiest lid is/​was. MusicBrainz kent een ietwat vrijer, maar ook ingewikkelder systeem. Er zijn meer (soorten) relaties mogelijk, zelfs voorbij dat wat strikt noodzakelijk is voor het beschrijven van muziekuitgaven. Tussen individuele artiest en groep kan je bijvoorbeeld specifiëren of iemand artistiek directeur, dirigent, ondersteunend muzikant, stichtend lid enz. is/​was van een groep. Maar er zijn in MusicBrainz ook relaties mogelijk als is leerling van’ of studeerde aan’ en persoonlijke relaties als familiale verwantschap. De meeste relaties kan je verder preciseren of afbakenen, bijvoorbeeld door jaartallen toe te voegen van/​tot wanneer iemand lid was van een bepaalde groep. Tussen zowat elke twee entiteiten is iets van relaties mogelijk. Meer of uitgebreidere relaties zijn niet voor elke catalogus of voor elke verzameling even relevant, maar het loont de moeite om de mogelijkheden te bekijken. Let wel: je kan niet zelf nieuwe relaties definiëren. Merk je dat een bepaalde relatie ontbreekt, dan kan je die niet zelf definiëren. Je blijft beperkt tot de formuleringen die al op het platform gebruikt worden (je kan hier wel creatief mee proberen omspringen of proberen rondfietsen).

Veel relaties zou je ook in Discogs kunnen weergeven, alleen zal je dan een tekstlink moeten gebruiken in een van de open tekstvelden, gecombineerd met een omschrijving. Zie bijvoorbeeld hoe men dit aanpakte in het profielveld van jazzlabel Chantal.

De vaste velden die Discogs aanbiedt, maar waar je niet direct een alternatief voor vindt in MusicBrainz, kunnen op het laatste platform heel vaak toch nog als relaties ingevoerd worden.

Manuele invoer

In Discogs is er slechts één weg om nieuwe informatie aan de databank toe te voegen, dat is via de uitgave. Alle andere entiteiten’ (artiest- en labelinformatie, tracks etc.) kunnen enkel worden toegevoegd via een uitgave. Je kan met andere woorden geen nieuwe artiesten of labels toevoegen zonder dat die gekoppeld zijn aan een uitgave. Dat is niet het geval bij MusicBrainz. Dat laatste platform voorziet dat de meeste entiteiten (artiest, label, uitgavegroep, uitgave, losse opname, compositie, plaats, serie, evenement) afzonderlijk kunnen worden ingevoerd, zonder dat er een direct verband aangetoond moet kunnen worden met een uitgave. In die laatste vind je knoppen als add artist’, add work’ of add event’ rechtstreeks in de menustructuur van het platform. Bij Discogs is dat niet het geval.

Wat niet kan in MusicBrainz

Een ander groot verschil tussen de platformen is dat je in Discogs een deel van een reeds bestaande beschrijving kan kopiëren en hergebruiken als basis voor een nieuwe beschrijving. Stel dat je de beschrijving van een release in Discogs wil hergebruiken, omdat jouw release in slechts enkele gegevens afwijkt (bijvoorbeeld jaar van uitgave, land van uitgave, de titel of het formaat), dan kan dat in Discogs eenvoudig door die te kopiëren naar jouw kladbeschrijvingen (copy to drafts). In MusicBrainz daarentegen vonden we nog geen gelijkaardige knop.

Wat ook niet kan in MusicBrainz, is de beschrijvingen die je aan je collecties toevoegt, van eigen velden voorzien. Discogs biedt wel die mogelijkheid, waardoor je — naast de vaste datastructuur van het platform — andere voor jou relevante velden kan toevoegen, zoals je eigen identificatie/​nummering, of jouw exemplaar gehandtekend is, in welke staat een uitgave verkeert en langs welke weg je een item hebt verworven. Dat MusicBrainz deze mogelijkheid niet voorziet, is volgens ons een tekortkoming om het platform te kunnen inzetten voor het catalogeren van je eigen collecties. Je kan daardoor nergens in het platform terecht met informatie die geldt voor het exemplaar dat jij in je bezit hebt, of met informatie die vanuit een beheersoogpunt een meerwaarde biedt. Bij Discogs kan je deze informatie niet alleen toevoegen, maar ook raadpleegbaar maken voor derden en meenemen in een export.

Volgende keer gaan we dieper in op het gebruik en de voor- en nadelen van gecontroleerde lijsten, importmogelijkheden, de noodzakelijke kwaliteitscontrole, de link met taggingsoftware, de gebruiksvriendelijkheid en enkele praktische pro’s en contra’s die we al invoerende leerden.

Voetnoten

[1] Klik vanuit Mijn Gegevens > Mijn Collecties naar de eerste collectie die je wil samenvoegen, op de tab Overzicht’ kan je in het rechtermenu op samenvoegen’ klikken. Ga vervolgens naar de andere collectie, klik ook daar op samenvoegen’. Vink ten slotte de collectie aan naar waar je de beschrijvingen wil migreren (dus welke collectie behouden moet blijven) en klik bevestig’.

[2] De sorteernaam maakt het mogelijk meer of minder gewicht toe te kennen aan delen van een naam zodat die op andere plaatsen verschijnt in alfabetische rangschikkingen, vergelijk bijvoorbeeld de sorteernaam Wannes Van de Velde versus Van de Velde, Wannes versus Velde, Wannes van de. MusicBrainz hanteert enkele regels bij de toekenning van sorteernamen. Je kan het platform zelf een suggestie laten doen.

Ook interessant

31 mei 2024

Stagiaire Lena blikt terug op haar onderzoek naar kostuumerfgoed van muziek, theater en dans

Stagiaire Lena deed het afgelopen jaar onderzoek naar de betekenis van kostuums, ze bracht in kaart welke actoren kostuums bewaren, zocht good practi…
Lees meer
30 mei 2024

Bouzoukivaart zet de Griekse cultuur in Antwerpen in de kijker

Op 20 mei 2023 voer de rivierboot De Ark van Brussel naar Antwerpen om de bouzouki van George Dalaras af te leveren aan Museum Vleeshuis. De ‘Bouzouk…
Lees meer
17 mei 2024

Onderzoek naar (verdwenen) theaters en cinema's

Hasselaar Jean-Paul Lambrichts is op zoek naar (verdwenen) theaters en cinema’s in de provincie Limburg. Hoe gaat hij te werk? En welke bronnen gebru…
Lees meer
14 mei 2024

Philippe Cortens: op zoek naar verborgen schatten in ons muziekerfgoed

Philippe Cortens doet duizend-en-een dingen met muziekerfgoed. Ontdek wat hij doet in dit interview.
Lees meer